Světlo mezi stromy (park)

mlhave-svetlo-mezi-stromy-hazy-light-flashing-between-trees-roznov-pod-radhostem-monochrome