Strom kaštanu na podzim

kastan-chestnut-tree-roznov-pod-radhostem- Jan Skalák foto